O ZI DE DINAINTE... - A DAY BEFORE...

Posted on luni, august 17, 2015 | 0 comentarii


de Sfânta Maria, am ales să fiu la Simeria, alături de părintele Oliver Cosma...
acum, biserica lui este o "felie" dintr-o fostă centrală termică de cartier... 
proiectul bisericii noi este autorizat, şi, după ce se va alege un constructor, vom începe şantierul...
acum, suntem înainte de începerea lucrărilor... 
încerc să îmi imaginez unde vom fi peste un an, peste doi, peste cinci sau peste zece ani...

on the Assumption day, I went to Simeria, to be with father Oliver Cosma...
now, his church is a "slice" of a heating unit for the apartment blocks...
the project of the ne church is authorized, and we will start the building after chosing the constructor...
now, we are before the start of the works...
I try to imagine how things will be after one year, two, after five or ten years...


UN CIOB... - ONE PIECE...

Posted on luni, august 10, 2015 | 0 comentarii

într-o oglindă, poţi vedea lumea toată... întreg universul îl poţi privi într-o oglindă... 
fă oglinda ţăndări, şi în cea mai mică bucată, în cel mai mic ciob, din nou vei putea zări întreg universul...
e fascinant cum, oglinda, oricât de mică o faci, ea continuă să arate cu încăpăţânare... 
întregul univers... 
în toată măreţia lui... 

in a mirror, you can see the whole world... you can look to the entire universe by a mirror...
break the mirror into pieces, and in the smallest cut, again you will see the entire universe...
it's fascinating how, no matter how small the mirror you make, it will stubbornly show...
the universe...
in all his greatness...nu de multă vreme am găsit (încă) un loc, ca acel ciob mic, mic de tot, de oglindă...
într-un loc ferit de trafic, de aglomeraţie, am găsit o gospodărie, un loc, ce are în el, intrinsec, din mai multe puncte de vedere, caracterul ţării şi neamului românesc...
acest ciob micuţ, modest, izolat, dezvăluie istoria, destinul unei întregi naţii...
aşa cum revin de atâta vreme la "cuib", tot aşa vreau să revin şi în acest loc...

not long ago, I found (one more) a place, like that little, very little piece of mirror... 
in a remote place, away from traffic, away from the crowd, I found a little home, a place, that has in it, in its inner substance, the nature of the country and the nation...
this little cut, modest, isolated, it reveals the history, the destiny of an entire nation...
As I turn back for so many years to the "nest", I want to return to this place...am avut o presupunere, şi rufele acestea mi-au confirmat: "j'adore st tropez", "paris"... 
e clar, e o casă bătrânească, copiii sau nepoţii sunt plecaţi departe, în Franţa...

I had a guess, and these garments confirmed it to me: "j'adore st tropez", "paris"... 
it's obvious, it's an old house, children or grandchildren are gone far away, in France... 


departe de lume, de forfotă, de graba zilei de azi...
aici, la capăt de drum, la margine de destin, oamenii sunt pe cont propriu...
drumul s-a făcut, în sfârşit!...
dar nimeni nu a catadicsit să aducă la zi indicatoarele rutiere... nu s-a sinchisit nici măcar să le scoată pe cele vechi, distruse complet...
la ce bun? pe cine să îndrume? cine trece pe aici, înafară de localnici?
nimeni altcineva nu trece...
doar timpul, tăcut... şi el nu se grăbeşte... el are răbdare

far away, far from fussiness, from the daily rush...
here, at end of the road, at the edge of destiny, people are on their own...
the road is finally done!...
but nobody bothered to updat the traffic signs... not even to take away those very old, completely washed-out...
what's the profit for doing that? who is to guide? who passes by this place, except the natives living here?
nobody else passes here...
only time goes by, in silence... and he is not in a hurry... he is patient...


la fel ca oamenii, locul e sărac, modest...
dar semnul credinţei nu lipseşte...
un popas cu reale valenţe urbanistice, care arată un efort deosebit, conceptual, constructiv, financiar...
puţină grijă în întreţinerea lui, ar face locul foarte, foarte reuşit...

same as the people, the place is poor, modest...
but the sign of faith is not missing...
here is a spot with real urban planning value, that shows a special effort: as a concept, as a construction, and financial effort...
a little care and maintenance would make this a very beautiful stopover...


atâta timp este semnal la mobil, şi o antenă de satelit, nu contează că, în multe privinţe, viaţa şi munca acestor oameni este asemenea celor de acum o sută de ani...

as long as there is signal for the mobile phone, and a satellite dish, doesn't matter that, in many ways, the life and the work of these people is like one hundred years ago...


ZORI DE MILENIU, ZORI DE CREDINŢĂ... - DAWN OF A MILLENIUM, DAWN OF BELIEF...

Posted on duminică, august 02, 2015 | 0 comentarii
la Densuş este cea mai veche biserică în întregime din piatră din România, singura biserică în care se slujeşte de circa 700 de ani... ţi-am prezentat-o aici...
dar cea mai vechi lăcaş de cult care a rămas "în picioare" nu e foarte departe, este în Geoagiu - este "rotonda", sau "capela romanică" - ea datează de la începutul secolului XI...

At Densuş, there is the oldest church entirely made of stone from Romania, the only one where the service is kept from about 700 years... I presented it here...
but the oldest church that stands up is not far from there, it's in Geoagiu - it's the "rotonda", or the "romanic chapel" - and it dates from the early XIth century...

este singura construcţie de tip "rotondă" de la noi... la fel ca la Densuş, se vede clar că, cel puţin în acele vremuri, în aceste locuri, încă nu erau înrădăcinate tipologiile spaţiale tipice lăcaşurilor de cult...

e mai micuţă decât o sală de clasă...

it is the only "rotonda" from Romania... as well as Densuş, here is obvious that the classic space configuration of the churches was not established yet...

it is smaller than a classroom...


foarte interesantă structura acoperişului,
dar poate cel mai mult mi-a plăcut ce am găsit în această fereastră:
câteva pastile de lumânare, un ştecher al unei veioze (folosită probabil la orele de religie, de catehizare), şi, ce altceva?
o biblie!

the roof structure is very interesting...
but maybe what I found in this window, is what I liked most:
some pastille candles, the socket of a lamp (probably used for sunday school, religion lessons), and, what else?

a Holy Bible!

"închipuie-ţi

Pământul nostru plutind tăcut în spaţiu
în jurul lui, un porumbel alb zboară
în cercuri nesfârşite
la fiecare sută de ani, aripa porumbelului
uşor atinge suprafaţa Pământului
şi timpul ce i-ar lua aripii
să îmbrăţişeze Pământul întreg
... ar ţine-o veşnicie

prin veşnicie, timpul trece
prin timp, toate se schimbă
curând, aripa porumbelului alb
va atinge Lumea din nou

zorii unui nou veac

e vremea unui nou început

acum e veşnicia
sunt zorii unui veac
o mie de ani
de bucurie şi de lacrimi
le lăsăm în urmă

destinul nostru este dragostea
sărbătoreşte zorii unui veac
să sune vocile
bucuraţi-vă şi cântaţi
acum e timpul

acum e veşnicia
destinul nostru este dragostea
zorii unui veac"


"imagine...
our planet floating silently in space
around it, a white dove flies
forever circling
every one hundred years, the dove's wing
gently touches the surfaces of the earth
the time it would take for the weathered wing
to wear this planet down to nothing
... is eternity

within eternity, time passes
within time. there is change
soon, the wing of the wite dove
will touch our world again

the dawn of a new century

time for a new beginning

now is the eternity
at the break of
dawn of a century
a thousand years
of joy an tears
we leave behind

love is our destiny
celebrate the 
dawn of a century
let voices ring
rejoice and sing
now is the time

now is eternity
love is our destiny
dawn of a century"


CHIP DE ŢARĂ... - PORTRAIT OF A COUNTRY...

Posted on duminică, iulie 26, 2015 | 0 comentarii

o ţară, spiritul ei, este oglindit în multe locuri, prin multe lucruri... 
dacă ar fi să faci portretul unei ţări, el ar fi creionat din o mulţime de imagini...

am găsit încă un loc ce poate fi reprezentativ pentru această ţară, şi pentru oamenii ei...
am găsit acest loc simplu, modest...
în locul acesta blând, am simţit toată monumentalitatea spiritului, a destinului românesc...  

aceasta e o primă imagine ce ţi-o arăt...
voi mai reveni, de câte ori va fi posibil, în toate anotimpurile... 
sunt convins că celelate sezoane vor fi mai expresive...

the spirit of a country is shown in many places, in many things...
a portrait of a country could be shaped in lots of images...

I found one more place that can be representative for this country and its people...
I found this simple, modest place...
in this gentle place, I felt all the greatness of the spirit, of the romanian destiny...


this is the first image I show to you...
I'll be back, as often as possible, during all seasons...
I bet I'll get beautiful, more expressive images, all year round...fază amuzantă când am luat această imagine...
stăteam cu aparatul la ochi, urmărind apropierea căruţei... oamenii m-au văzut, de departe...
după ce se apropie, o voce mă întreabă:
- domnu', da' unde trimteţi poza?
zâmbesc, mă simt puţin încurcat... într-un final răspund simplu:
- n-o trimăt nicări...
deja trecuseră de mine... una din femei se întoarce spre mine, şi mă întreabă, grăind tare:
- o puneţi pe fisbuc?
m-o dat gata...
- mm...da... DA! o pun pe feisbuc!
:)))

something funny happened when I shot te picture...
i was sitting with my camera by my eye, following the wagon coming closer... i was in their sight by far...
after the get closer, a voice asks me:
- Sir, where do you send the photo?
I smile, I'm a little confused... finally, I simply answer:
- I don't send it nowhere...
they already surpassed me... one of the women turns towards me, and asks me loudly:
- do you put it on fisbuk?
she socked me...
- mm... ye... YES! I put it on facebook!
:)))

:-)

Posted on luni, iulie 06, 2015 | 2 comentarii

Italia - Milano - Parco Sempione (parcul palatului Sforzesco)

LÂNGĂ TINE... - CLOSE TO YOU...

Posted on joi, iunie 18, 2015 | 1 comentarii
câtă armonie, câtă lumină, câtă fericire şi belşug a fost în acest loc!

plenty of light, of harmony was here... so much happiness and richness...
acum, în starea în care a ajuns, cu aceste firave panglici ce te îndeamnă să nu intri, locul mi se pare ca un tărâm al fericirii interzise...
al viselor zadarnice...
o materializare înfiorătoare pentru... "deşertăciunea deşertăciunilor"...

now, with these fragile ribbons that are trying to stop you to enter, I see this place as a land of forbidden happiness...
of futile dreams...

a shivering expresion for... "vanity of vanities"... 


no way in
no way out...

ARCHITA, NU TE-AM UITAT... - ARCHITA, I DIDN'T FORGET YOU

Posted on duminică, aprilie 19, 2015 | 0 comentarii

n-am uitat...
a trecut o viaţă, dar n-am uitat...
ai rămas ca o adiere de neatins...
pe care nici mâna nu o poate mângâia...

...dar uite că am oprit
am venit de departe...

şi te-am atins
şi am luat parfumul tău în mine...


I didn't forget...
a lifetime had passed by, but I didn't forget...
you remained like an untouchable breeze...
that even the fingers cannot reach...

... but look, I stopped

I came from far away...

and I touched you

and took your perfume into me... 


şase ani am făcut, în fiecare lună, drumul Baia Mare - Bucureşti cu trenul... 
de cele mai multe ori cu cel de noapte, pe la Ciceu-Topliţa-Sfântu Gheorghe; era mai practic, ajungeam la destinaţie dimineaţa...

mai rar "pierdeam o zi întreagă" pe ruta Cluj-Teiuş-Sighişoara-Braşov, dar era un traseu plăcut...
pe această rută, după ce trece de Sighişoara, după Vânători, calea ferată părăseşte şoseaua naţională; câteva zeci de kilometri, hoinăreşti prin văi, printre dealuri blânde, până spre Feldioara 
ascuns între păduri, departe de orice altă aşezare, am remarcat şi mi-a plăcut acest sătuc mic, compact, cu silueta tipică a bisericii fortificate...

zilele trecute am avut ambiţia şi răbdarea să parcurg dus-întors cei 11 kilometri de drum groaznic până la locul pe care, în timpul şcolii, timp de şase ani, l-am salutat doar din tren...

aceasta sunt imagini dinăuntrul acelui cuib de oameni...

during my six university years, I travelled from my hometown to Bucharest, every month...
I used to use the night train, to arrive at the destination in early mornings... but the day train route was more beautiful to admire...
I noticed a place, a remote village, far from any other settlement, surrounded by forested hills
few days ago, I had the ambition to cover the 11kilometers of bumpy gravelled road, to get there, to see the place that I only waved my hand to, from the running train...18 APRILIE, ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MONUMENTELOR ŞI SITURILOR ISTORICE - APRIL 18TH, INTERNATIONAL MONUMENTS AND HISTORIC SITES DAY

Posted on duminică, aprilie 19, 2015 | 3 comentarii

a fost "ziua monumentelor"... 
puteam să pun imagini cu clădiri copleşitoare, cu locuri superbe... 
putea fi Milano, Cracovia, Veneţia, sau Şurdeşti

dar am ales un loc anonim...
cineva a pus lumină, a pus suflet în acel loc... 
nu e celebru
şi nimeni nu-i îngrijeşte bătrâneţile...

e un omagiu adus locurilor şi lucrurilor anodine, 
de oameni clădite, 
de oameni uitate...

aceasta e o troiţă zidită, în România, lângă un drum prăfuit de lângă Câlnic - judeţul Alba
there was the "day of the monuments"...
I could post images of overwhelming buildings, of superb places
could be Milano, Krakow, Venice, or Şurdeşti

but I picked an unknown place...
someone put light, and passion in that place...
it's not famous
and nobody takes care of its old ages...

this is a tribute for the nameless places and things,

built by people
forgotten by people

this is a cross in Romania, on a dusty road near Câlnic - Alba county

.

VINEREA MARE... - GOOD FRIDAY...

Posted on sâmbătă, aprilie 11, 2015 | 0 comentarii

părintele Cristian Albu, şi Angel Zareczki
biserica Buna Vestire

Baia Mare
10 aprilie 2015